vineri, 25 iunie 2010

Practica Spiru Haret si Caietul de practica


1. Modul de organizare:
a.) Precizări generale: Practica face parte integrantă din procesul de învăŃământ, este
obligatorie pentru toŃi studenŃii anul II, la toate formele de învăŃământ;
- Are rolul de a aprofunda cunostinŃele dobândite si de a consolida deprinderile de învăŃare
si lucru practic în activitatea administrativă;
b.) Precizări specifice:
- Durata de desfăsurarea a practicii este de trei săptămâni, a câte sase ore zilnic, pe
parcursul semestrului II al anului de învăŃământ;
- Pe timpul practicii studenŃii trebuie să se informeze în teren asupra organizării,
funcŃionării si specificului instituŃiei administrative respective, să lucreze efectiv în anumite activităŃi
specifice sub supravegherea funcŃionarilor instituŃiei, să-si formeze deprinderi practice în executarea
cât mai multor activităŃi.
- Fiecare student identifică prin preocupare proprie locaŃia de derulare a practicii, acest
demers reprezentând un prim element de probă pentru orientarea celui ce învaŃă în mediu productiv,
economic si social, din Ńară si străinătate.
- Fiecare student trimite în scris, prin postă, electronic, prin email sau prin fax la
secretariatul facultăŃii, în atenŃia titularului de disciplină, arondarea identificată pentru desfăsurarea
practicii de specialitate.
Arondările se efectuează la entităŃi ale administraŃiei publice centrale sau locale,
organizaŃii, asociaŃii, fundaŃii sau alte instituŃii cu condiŃia ca acestea să aibă în structura lor
funcŃională domenii tangente sau de specialitate la care se referă practica.
- Prin grija proprie, studentul intră în posesia acestei metodologii si a modelului
de caiet de practică;
3
- La solicitarea studentului, după caz, secretariatul facultăŃii poate elibera o adresă de
solicitare de arondare a celui în cauză la entitatea propusă (identificată), semnată, după caz, de către
decan / titularul de disciplină / secretariat.
- Studentul îsi desfăsoară operaŃiunile de practică de specialitate la entitatea la care s-a
arondat în conformitate strictă cu conŃinutul programei analitice. Pe această bază studentul îsi
alcătuieste Caietul de practică. La finalul perioadei de practică, studentul prezintă caietul de practică
responsabililor din cadrul entităŃii primitoare, care au sarcini de management în domeniu. Acestia vor
certifica, prin semnătură într-o adeverinŃă, perioada în care s-a efectuat aprecieri privind activitatea
studentului, vor acorda o notă de la 1 la 10. Această adeverinŃă semnată si stampilată va însoŃi caietul
de practică, care se va trimite până la sfârsitul semestrului II, secretariatului facultăŃii, pentru titularul
de disciplină.
- Titularul de disciplină va analiza caietul de practică si adeverinŃa si va emite aprecierea
finală prin notare în catalog. După caz, titularul de disciplină poate solicita studentului în cauză detalii,
informaŃii si date privind derularea Practicii sau poate să recurgă la evaluarea complementară specifică.
- Notele finale din cataloage se afisează pe internet.
ObligaŃiile studenŃilor practicanŃi:
- Să se încadreze în regulile de disciplină si ordine interioară specifice
locului de practică;
- Să-si stabilească o listă de obiective ale practicii si să le urmeze cu
rigurozitate;
- Să dovedească o atitudine respectuoasă si sobră în relaŃiile cu personalul
instituŃiei;
- Să promoveze imaginea facultăŃii, universităŃii si a studentului haretist în mediul
respectiv;
- Să folosească optim timpul de practică;
Caietul de practică, realizat de către fiecare student, stric personal (caietele identice sau
vizibil asemănătoare, se anulează !) va avea următoarea structură:
- Pe copertă : Denumirile universităŃii, facultăŃii, specializării, anului de studiu, sintagmă
„Caiet de practică”, autorul si titularul de disciplină.
- cap. I: Precizări generale si specifice privind desfăsurarea practicii, instituŃia, sectorul etc.
- cap. II: Obiectivele urmărite de student pe timpul desfăsurării practicii;
4
- cap. III: Resursele teoretice de bază, care fundamentează practica de specialitatea si în ce
măsură au fost folosite;
- cap. IV: Precizări privind conŃinutul efectiv al practicii, modul de elaborare a inventarului
de date si informaŃii din procesul de practică; scurte caracterizări ale sectoarelor în care s-a făcut
practica, a particularităŃilor, specificului, a legăturii dintre teorie si practică la nivelul instituŃiei,
concluzii, propuneri, recomandări etc.
Anexe: Acte, documente si dovezi care certifică desfăsurarea practicii, prestaŃia studentului,
documente elaborate de el sau utilizate ca model.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu